200مقاله به دبیرخانه همایش ملی تدبیر درتوسعه چهارمحال وبختیاری واصل شد