نصب گردنبندهای ماهواره ای بر روی پلنگ در خراسان رضوی آغاز شد