مدیر بخش تحقیقات اوپک: در مورد پایان عصر نفت اغراق شده است