به هيچ شرکت اروپايي بدهي نفتي نداريم/ از يونان و شل و ايتاليا بيش از چهار ميليارد دلار طلب داريم