مؤلفه اصلی تولید ثروت، فناوری و اقتصاد دانش بنیان است