بیش از ۱۰۰ مبلغ در مراسم اعتکاف گلستان فعالیت کردند