پیش‌نویس اساسنامه ایرادهای زیادی دارد/ روح دموکراسی بایدرعایت شود