۵۰۰ نفر در مسابقات سراسری قرآنی پیام نور در مازندران شرکت می کنند