محمد کاظمی: امیدوار طلسم کسب مدال طلا ی جهان را در وزن اول بشکنم