تکلیف یکی از خریداران امروز مشخص می‌شود/ احتمال ورود گروه جدید به مزایده چهارم