تغییر سهمیه‌بندی سوخت خودروها تا پایان سال منتفی است