بزرگترین مجموعه زمین ورزش های ساحلی کشور در کرمانشاه احداث می شود