معاون فرمانداردیلم بوشهر:دولت برای حل مشکلات معیشتی آموزشوپرورش مصمم است