عدم اجماع در شورا باعث تاخیر در انتخاب شهردار بیله سوار مغان شده است