روحانی: بمباران مردم مظلوم و بی دفاع یمن، نشانه قدرت ...