عمادِ فردا؛ ورود داعش و ابوبکر البغدادی به حوزه ادبیات داستانی