ابتکار بارها به شعور مردم خوزستان توهین کرده است/چاره ای جز سوال از رئیس جمهور نداریم/بسته حمایتی ریز