صرف سه ميليارد ريال براي نهال کاري مناطق بياباني خراسان شمالي