دبیر کل مجمع نیروهای خط امام در گذشت دکتر آیینه وند را تسلیت گفت