فوری/ برکناری محمد مایلی کهن از مدیریت فنی تیم ملی امید/ حاجی مایلی اخراج شد!