فرودگاه بن گوریون اسرائیل؛ نقطه پایان همکاری شرکت هواپیمایی عربستان با پرتغال