مصوبه سنا نشان از چندپارگی در میان مسئولان آمریکایی است