نظم نسبی در اعمال سودهای جدید/ گواهی سپرده پیشنهاد دیگر بانک‌ها