مالکیت فکری و استانداردسازی پایه‌های اساسی شرکتهای دانش بنیان