حمل بیش از 340تن بار اضافه در محور های خراسان شمالی