معاون وزارت نیرو: مدیران استانی با سیاست های وزارت نیرو هماهنگ شوند