صليب سرخ اجناس ما را تحويل بگيرد و ببرد، هدف ما نام ايران نيست