برداشتن ممیزی کتاب از اشتباهات محض در زمینه فرهنگ و مطبوعات است