مشاور عالی رییس جمهوری درگذشت مرحوم دکتر صادق آیینه وند را تسلیت گفت