لزوم ارائه بسته های تشویقی ارزان به بافت های فرسوده/ در ساختمان سازی استانداردها رعایت نمی شود