ستاره فوتبال آفریقا به دلیل حمایت از مُرسی بازداشت شد