محمد حیدری جلسات هم فکری با اهالی رسانه و سینما برگزار می‌کند