وزیر ارتباطات: 50 شهر کشور تحت پوشش نسل چهارم تلفن همراه قرار دارد