مدیرکل دفتر توسعه پایدار محیط زیست: 297 دشت از 600 دشت ایران خشک شده است