۵۰ ارگان و سازمان درمحله های جنوبی تهران به کمپین آسمان آبی، زمین پاک می پیوندند