دولت برای تامین اعتبار دیجیتال سازی منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی آمادگی دارد