پارتي مختلط در استخر؛ پشت پرده فعاليت استخرهاي مختلط چيست؟