اهداء عواید فروش پیراهن پرسپولیس به انجمن حمایت از بیماران دیستروفی