اقدام سنای آمریکا کار را برای تیم مذاکره‌کنندشان مشکل می‌کند