روشن بینی دینی و دردمندی نسبت به جامعه از ویژگی‌های بارز آیینه وند بود