پنجعلی:کسی فاسد باشد از جمع مان طرد می شود/به خود وزارتخانه انتقاد وارد است/من کروش را لمپن نمی دانم