روحانیت باید با سلاح منطق در میدان اندیشه ها حاضر شود