شرکت گاز لرستان 900 میلیارد ریال از مشترکان طلب دارد