انتقاداتم از اوساسونا به اندازه یک کتاب می‌شود/انتظار داشتم به من فرصت بدهند