وزیر مشاور در امور خارجی دولت امارات: برای حل بحران ...