شرکت های روسی می توانند در پروژه های راه و شهرسازی فارس مشارکت کنند