اراده دولت کاهش تفاوت‌‌های نگران کننده آموزش‌وپرورش با سایر دستگاه‌هاست