تولد دو قلوهایی با دو پدر متفاوت در نیوجرسی آمریکا /حکم دادگاه: فقط یکی از قل‌ها خدمات نگهداری دریافت