تیم مذاکره کننده حق ندارد از جانب خودش به آمریکایی ها قول بدهد/ آقایان عقب نشینی های خود را در قالب نر