سیستم برق اتوبوس‌های اسکانیا کاملاً هوشمندانه عمل می‌کند